Skip to main content
Garanti

Garanti og andet

Ansvar for emballering

3.1 Det er kundens ansvar, at forsendelsen er forsvarligt emballeret, med både indre og ydre emballage, så denne kan transporteres uden risiko for skade på indholdet. Distributøren er ikke forpligtet til, og foretager ikke, kontrol af forsendelsens tilstrækkelige emballering. Distributøren er ikke ansvarlig for, og erstatter ikke, beskadigelser på forsendelser der skyldes utilstrækkelig emballage.

§ 9. Reklamation

Procedure for reklamation
9.1 Såfremt kunden ønsker at reklamere skal dette ske skriftligt, ved brug af kontaktformularen på KF-Transport ApS’ hjemmeside
www.kftransport.dk for aftaler indgået hermed. Der gælder de nedenstående reklamationsfrister (pkt. 9.2-9.4) for både afsender og modtager. Reklamationsfrist ved synlig beskadigelse eller manko
9.2 Ved synlig beskadigelse eller delvis bortkomst (manko) på den leverede vare skal reklamation ske senest samme dag kl.2359 som leveringen. Reklamationsfrist ved skjult beskadigelse eller manko
9.3 Reklamationsfristen er på 7 hverdage efter leveringsdato ved beskadigelse eller bortkomst (manko) på den leverede vare, der ikke var synligt på leveringstidspunktet.
Forsinkelse eller manglende levering
9.4 Reklamationsfristen er på 1 år efter afsendelsesdato ved forsinkelse eller manglende levering. Efter reklamationen har Distributøren en frist på 10 dage til efterlysning af den manglende eller forsinkede leverance.
Tilrådighedsstillelse af varen ved reklamation
9.5 Distributøren kan stille krav om at kunden skal stille den evt. beskadigede vare til rådighed til afhentning på leveringsadressen i den originale emballage.

Fotodokumentation
9.6 Distributøren kan anmode om fotodokumentation af beskadiget pakke og vare. 

Fortabelse af retten til erstatning
9.7 Kunde og/eller modtager fortaber retten til erstatning hvis den beskadigede vare ikke kan stilles til rådighed jf. Pkt. 8.4, eller varen fragtes af andre end Distributøren forinden denne har besigtiget varen.

§ 10. Forældelse
Forældelse ved beskadigelse og manko
10.1 Fristen for anlæg af retssag mod Distributøren er 1 år fra leveringsdato, eller fra meddelelse om forgæves levering (se pkt. 2.7-2.8) ved beskadigelse eller manko på den leverede vare.
Forældelse ved andre forhold herunder forsinkelse eller manglende levering
9
10.2 Fristen for anlæg af retssag mod Distributøren er på 1 år fra den dag hvor tabet tidligst kunne konstateres for alle andre forhold end de i pkt. 10.1 nævnte, herunder forsinkelse eller manglende levering.

§ 11. Ansvarsbegrænsning
Distributørens ansvar under leveringen
11.1 Distributøren bærer ansvaret for forsendelsernes skade eller bortkomst fra modtagelse fra afsender til risikoens overgang ved levering, jf. Pkt. 2.2-2.6, eller Distributøren afbryder distributionen berettiget, jf. Pkt. 4.7.
Erstatning for gods
11.2 Distributøren erstatningsansvar for beskadigelse eller bortkomst er begrænset til børsværdi: kg x 8,33 x SDR, se evt. nationalbankens hjemmeside.

Eller afsenderens netto kostpris. Ekskl. Moms.
Værdiansættelse af pakker
11.3 Pakkens værdi opgøres på den i pkt. 11.4.1-11.4.2 beskrevne måde Værdiansættelse af nye varer
11.3.1 Værdien af nye varer opgøres som varens netto kostpris ekskl. Moms. Værdiansættelse af brugte varer
11.3.2 Værdien af brugte varer opgøres med anvendelse af den værdi der er lavest, af enten varens aktuelle omsætningsværdi eller børsværdi ekskl. Moms. Ansvar for tab der skyldes forkert eller mangelfuld emballering,
11.4 Distributøren er ikke ansvarlig for skade på eller bortkomst eller
forsinkelse af gods, der skyldes forkert eller mangelfuld emballering jf. Pkt. 3.1- 3.7.
Ansvar for tab der skyldes forsendelser der ikke omfattet af distributionsservicen 11.5 Distributøren er ikke ansvarlig for skade på, eller bortkomst eller
forsinkelse af gods, der skyldes forsendelse af varer ikke der omfattet af KF- Transports distributionsservice, jf. Pkt. 4.1-4.5.
Ansvar for tab der skyldes kunde eller modtagers forhold
11.6 KF-Transport ApS er aldrig ansvarlig for tab der sker som følge af kunde eller modtagers handlinger eller undladelser.
Ansvarsfraskrivelse for skade på temperaturfølsomme varer
11.7 Ved forsendelse af temperaturfølsomme varer, erstatter KF-Transport
ikke skade, undergang eller forringelse i kvalitet der sker som følge af ualmindelige temperaturudsving.
Ansvar for indirekte tab, driftstab, tabt fortjeneste m.v.
11.8 Der ydes ikke erstatning for indirekte tab, driftstab, tabt fortjeneste eller andre tab.

Ansvar for force majeure m.v.
11.9 KF-Transport er ikke ansvarlig for tab der sker som følge af force majeure, herunder arbejdsstandsning, strejke, krig, naturkatastrofer o.l.

§ 12. Lovvalg og værneting
Lovvalg
12.1 Alle tvister om samarbejdsaftalen mellem KF-Transport og kunden, eller tvister om de Generelle Betingelser skal afgøres efter dansk ret.
Værneting for aftaler indgået med KF-Transport ApS
12.2 For alle tvister om aftaler indgået med KF-Transport ApS og disse generelle betingelser hvor aftalen er indgået med KF-Transport ApS skal retten i Glostrup være værneting i første instans