Skip to main content
Reklamation og betingelser

Generelle betingelser

Alle erstatninger jf. CMR-loven.

Gældende for KF-Transport ApS.
Gældende fra 1. juni 2020
1. Definitioner:
1.1 For disse Generelle Betingelser, skal følgende betegnelser forstås som beskrivende:

a) Kunde: Den person/virksomhed der har indgået aftalen med KF- Transport ApS, om levering af en ydelse.
b) Afsender: Den der stiller godset til rådighed for KF-Transport ApS. c) Modtager: Den påtænkte modtager af det afsendte gods.

d) Fragtfører: Kf-Transport ApS, der udfører fragten fra lager eller afsender til modtager
e) Pakke: Gods emballeret i en ydre emballage
g) Vare: Den indpakkede genstand der udgør pakkens værdi.

h) Distribution: Den samlede transportydelse fra planlægning af forsendelsen til levering er sket ved modtager.
i) Risikoens overgang: Tidspunktet hvor forsendelsen er korrekt leveret
på modtageradressen, hvorefter KF-Transport ApS, ikke bærer
ansvaret for forsendelsen.

§ 1. Anvendelse
Anvendelsesområde
1.1 De Generelle Betingelser gælder for kunden og finder anvendelse for alle KF-Transport ApS’ aktiviteter.

Udfyldende bestemmelser

1.2 Alle distributioner udføres på baggrund af CMR-loven, uanset om distributionerne udføres nationalt eller internationalt.

§ 2. Transportydelsen og risikoens overgang

Ydelsen

2.1 KF-Transport ApS er logistik- og transportvirksomheder der udfører distribution af forsendelser. Distributøren planlægger og leverer forsender i Danmark, Europa og internationalt. For visse forsendelser i Danmark, er det muligt at aftale levering samme dag.

Leveringsstedet

2.2 Levering sker ved nærmeste kantsten hvor kørsel med fragtbilen og
aflæsning af gods kan ske uhindret.

Risikoens overgang
2.3 Forsendelsen anses for korrekt leveret når forsendelsen er henstillet ved nærmeste kantsten til modtageradressen, jf. Pkt. 2.2, og en person på modtageradressen har kvitteret for modtagelsen, jf. Pkt. 2.6, medmindre andet er aftalt jf. Pkt. 2.5 eller 2.7. Hvis der ikke er nogen mulighed for underskrift på modtagersted, er en elektronisk leverings scanning med GPS koordinat i henhold til nøjagtighedsformåen gyldig.

Større gods

2.4 Hvis godset grundet vægt eller størrelse kræver anvendelse af palleløfter for levering, skal modtager sørge for, at stedet for levering har et underlag der gør muliggør anvendelse af palleløfter uden forhindringer.
Aftale om levering på nærmere bestemt sted

2.5 Afsender/modtager og Distributøren kan aftale at levering af en forsendelse skal ske på et nærmere angivet sted. Disse aftaler kan ikke gyldigt indgås direkte

mellem afsender/modtager og chaufføren på ruten. Ved aftale om nærmere angivet leveringssted er forsendelsen korrekt leveret når forsendelsen er henstillet på dette aftale sted.

Modtager

2.6 Distributøren kan levere til enhver person på modtageradressen, medmindre andet er aftalt, jf. pkt. 2.7-2.8.

Aftale om nærmere bestemt modtager
2.7 Ønsker afsender at forsendelsen kun må leveres til en nærmere bestemt person skal dette angives på fragtbrevet inden afsendelsen af forsendelsen, og afsender skal sikre sig, at modtager befinder sig på modtageradressen på tidspunktet for levering. Fragtmanden kan forlange dokumentation fra afsender om, at modtager er blevet oplyst herom.

Bortfald af aftale om nærmere bestemt modtager
2.8 Er de i punkt 2.5 nævnte betingelser ikke opfyldt fra afsenders side bortfalder Distributørens forpligtelse til at levere til den nærmere bestemte person, og kan gyldigt levere til enhver på modtageradressen, jf. punkt 2.4.

Forgæves levering
2.9 Træffes ingen på modtageradressen, sker genlevering kun efter henvendelse fra afsender/modtager med ønske om genlevering. Hvis afsender ikke inden 10 hverdage regnet fra leveringsdato og Distributørens meddelelse om forgæves levering, henvender sig med ønske om genlevering, returneres godset til afsender.

Forgæves genlevering
2.10 Træffes ingen på modtageradressen ved den aftalte genlevering sker 2. genlevering kun efter henvendelse fra afsender med ønske herom, og med

efterfølgende skriftlig bekræftelse til kørselskontoret med accept af ekstra betaling herfor, jf. Pkt. 2.8. Henvender afsender sig ikke inden 10 hverdage regnet fra dato for genlevering og Distributørens meddelelse om forgæves levering, med ønske om 2. genlevering, returneres godset til afsender med opkrævning af et gebyr.

Betaling for 2. Genlevering

2.11 Ved 2. Genlevering opkræves afsender en ny betaling for fragten svarende til prisen for første leveringsforsøg.

Retur ved forkert modtager
2.12 Har det ikke været muligt at finde rette modtager af en forsendelse, som følge af afsenders forkerte eller mangelfulde oplysning om modtagers navn og adresse, eller manglende forsendelseslabel, jf. pkt. 3.2, returneres forsendelsen til afsender mod opkrævning af et gebyr efter 10 hverdage regnet fra modtagelsen af forsendelsen hos Distributøren.

§ 3. Emballering og sikring af varen

Ansvar for emballering

3.1 Det er kundens ansvar, at forsendelsen er forsvarligt emballeret, med både indre og ydre emballage, så denne kan transporteres uden risiko for skade på indholdet. Distributøren er ikke forpligtet til, og foretager ikke, kontrol af forsendelsens tilstrækkelige emballering. Distributøren er ikke ansvarlig for, og erstatter ikke, beskadigelser på forsendelser der skyldes utilstrækkelig emballage.

Mærkning af forsendelsen

3.2 Forsendelsen skal være tilstrækkeligt mærket med tydelig forsendelseslabel, og maks. én forsendelseslabel pr. pakke.

Sam pakning af flere pakker

3.3 Ved Sam pakning af flere pakker, skal kunden sørge for, at begge pakker er emballeret tilstrækkeligt og påsat tydelig forsendelseslabel.

Distributøren erstatter kun pakker med tydelig forsendelseslabel, og erstatter ikke pakker uden label, der bortkommer ved Sam pakningens adskillelse.

Emballering af porcelæn og skrøbelige genstande

3.4 Ved forsendelse af porcelæn og andre skrøbelige genstande skal varerne emballeres i en kraftig ydre emballage. Alle hulrum i pakken skal fyldes med et materiale der kan beskytte indholdet mod tryk stød og slag udefra, samt sikrer mod bevægelse i pakken, således at genstandene ikke kan beskadige hinanden.

Emballering af teknisk udstyr

3.5 Ved forsendelse af elektronik skal varerne emballeres i en kraftig ydre emballage. Pakkens indre emballage skal være af tætsiddende, stødabsorberende materiale, tilpasset det elektroniske udstyrs form, der kan beskytte indholdet mod tryk, stød og slag udefra, samt sikrer mod bevægelse i pakken, således at genstandene heri ikke kan beskadige hinanden.

Emballering af varer i glasemballage
3.6 Ved forsendelse af varer i glasemballage skal den indre emballage være af stødabsorberende materiale der kan beskytte indholdet mod tryk stød og slag udefra, samt sikrer mod bevægelse i pakken, hvormed genstandene ikke kan beskadige hinanden.
Emballering af varer med flydende indhold
3.7 Ved forsendelse af varer med flydende indhold, skal den indre emballage både beskytte mod lækage af indholdet ud i resten af pakken, og være af stødabsorberende materiale der kan beskytte indholdet mod tryk stød og slag udefra, samt sikrer mod bevægelse i pakken, hvormed genstandene ikke kan

beskadige hinanden.

§ 4. Forsendelser ikke omfattet af Distributørens ydelser

4.1 Distributøren leverer ikke de i pkt. 4.1.1-4.1.5 nævnte ydelser.
4.1.1 Der foretages ikke levering til postboksadresser.
Farligt gods til levering uden for Danmark
4.1.2 Distributøren distribuerer ikke farligt gods til levering uden for Danmark.

Ulovlige varer

4.1.4 Distributøren distribuerer ikke følgende ulovlige varer, hverken til levering i eller uden for Danmark:

a) Våben og lignende, der strider mod lovgivningen i afsender-, modtagereller transitlande.

b) Varer, som det strider mod lovgivningen at importere, eksportere eller distribuere i afsender-, modtager- eller transitlande.
c) Gods eller pakker, hvoraf distribution strider mod gældende sanktionslove, f. eks. grundet den tiltænkte modtager, modtagerlandet eller afsenderlandet. Gældende sanktionslove omfatter alle love, forskrifter, vedtægter der pålægger lande, enkeltpersoner, virksomheder eller andre juridiske enheder sanktioner, inklusiv handelsrestriktioner og økonomiske restriktioner. Omfattet er ligeledes de sanktioner der pålægges af FN, EU og EU-medlemsstater.

Øvrige varer

4.1.5 Distributøren distribuerer ikke følgende øvrige varer, hverken til levering i, eller uden for Danmark:
a) Levende eller døde dyr
b) Let fordærvelige varer

c) Rede penge, veksler og andre værdipapirer.

d) Afgiftspligtige varer til levering uden for Danmark, eksempelvis tobaksvarer og alkohol.
e) Gods transporteret i henhold til
TIR-konventionen.

Afvisning eller afbrydelse af distributionen

4.6 Ved mistanke om ulovligt indhold, eller indhold Distributøren ikke distribuerer, i henhold til disse Generelle Betingelser, jf. Pkt. 4.1.2-4.1.5, kan Distributøren afvise eller afbryde distributionen.
Undersøgelse af forsendelsens indhold
4.7 Distributøren er ikke forpligtet til at undersøge, hvorvidt en forsendelse indeholder ovenstående ulovlige varer jf. Pkt. 4.1.4, eller farligt gods jf. Pkt. 4.1.2- 4.1.3.

§ 5. Kundens erstatningsansvar
5.1 For både direkte og indirekte tab Distributøren pådrages, som følge af transport af farligt gods (pkt. 4.1.2-4.1.3), ulovlige varer (pkt. 4.1.4), og utilstrækkeligt emballerede varer, har kunden erstatningspligt over for Distributøren.

§ 6. Efterkrav
Begrænsning af efterkravsforsendelser
6.1 Forsendelser distribueres ikke pr. Efterkrav til udlandet, Færøerne eller Grønland.
Aftale om distribution pr. efterkrav
6.2 Distribution pr. Efterkrav skal aftales direkte med Distributøren før indlevering af pakken til Distributøren.
Betaling af efterkravsbeløb over 50.000kr.

6.3 Modtagers betaling af efterkravsbeløb på over 50.000 kr. skal ske som banknoteret check.
Ansvarsbegrænsning for penge og værdipapirer
6.4 Distributøren kan aldrig holdes ansvarlig for penge og værdipapirer på over 50.000 kr. per forsendelse ved efterkrav, hvoraf maks. 10.000 kr. per efterkrav kan udgøre rede penge.

Krav mod Distributøren for manglende opkrævning
6.5 Krav om Distributørens manglende opkrævning af efterkravsbeløb skal fremsættes af afsender mod Distributøren senest 30 dage efter leveringsdato. Beløbsgrænse for krav om manglende opkrævning
6.5.1 Der kan ikke fremsættes krav om manglende opkrævning af efterkravsbeløb pålydende mere end 50.000 kr., medmindre Distributøren modtager det fulde efterkravsbeløb fra modtager.
Indtrædelse i krav mod modtager ved udbetalt erstatning
6.5.2 Udbetaler Distributøren erstatning til afsender for manglende opkrævning af efterkravsbeløb, indtræder Distributøren straks i afsenders krav mod modtageren for det erstattede beløb.
Dækning af flere krav ved betaling med check
6.6 Ved modtagers betaling af efterkravsbeløb via check, kan Distributøren bede om at denne check dækker efterkravsbeløb for flere af Distributørens kunders krav mod modtager.
Ansvarsbegrænsning for betaling med check
6.7 Ved modtagers betaling med check er Distributøren ikke ansvarlig for tab mv., herunder tab der skyldes falske, forfalskede, dækningsløse eller tilbagekaldte checks.

Kundens dækning af Distributørens tab ved betaling med dækningsløs check. 6.8 Er en af Distributøren modtaget check fra modtager dækningsløs skal afsender mod forevisning af checken med protestpåtegning eller bekræftet kopi af denne, tilbagebetale det efterkravsbeløb Distributøren har betalt til kunden. Det kan aldrig kræves af Distributøren at beløbet først søges inddrevet ved modtager.

§ 7. Betaling

Pris for ydelsen
7.1 Leveringsydelsens pris aftales direkte med Distributøren Prisen inkluderer
et olietillæg. Olietillæggets størrelse kan findes på KF-Transport ApS’ hjemmeside, og kan til enhver tid indhentes ved at kontakte KF-Transport ApS.

Betalingsdato
7.2 Fakturaen forfalder til betaling i henhold til oplyste dato på faktura.
Renter
7.3 Betaling efter forfaldsdato tillægges 1.5% i rente pr. påbegyndt måned. Modregning
7.4 Der kan ikke foretages modregning i fakturaer fra Distributøren
Modtagers betaling for fragt
7.5 Ved aftale om modtagers betaling for fragt og andre omkostninger ved leveringen, hæfter kunden (afsender) alligevel, hvis modtager ikke betaler. Hvor levering sker uden for EU har Distributøren ret til at opkræve det fulde beløb ved kunden, ved modtagers forsinkede betaling. Distributøren er ikke forpligtet til at inkassere udestående beløb ved modtager.

§ 8. Tilbageholdelses- og panteret
Ret til tilbageholdelse og pant for ubetalte omkostninger

8.1 For alle udestående beløb afsender eller modtager ikke har betalt, har Distributøren ret til tilbageholdelse og pant i alle varer og efterkravsbeløb.
8.2 Såfremt udestående beløb ikke betales har Distributøren ret til at sælge varer og tilbageholde efterkravsbeløb til dækning af udeståendet. Før salg eller tilbageholdelse vil kunden i god tid, så vidt muligt blive informeret herom.

§ 9. Reklamation

Procedure for reklamation
9.1 Såfremt kunden ønsker at reklamere skal dette ske skriftligt, ved brug af kontaktformularen på KF-Transport ApS’ hjemmeside
www.kftransport.dk for aftaler indgået hermed. Der gælder de nedenstående reklamationsfrister (pkt. 9.2-9.4) for både afsender og modtager. Reklamationsfrist ved synlig beskadigelse eller manko
9.2 Ved synlig beskadigelse eller delvis bortkomst (manko) på den leverede vare skal reklamation ske senest samme dag kl.2359 som leveringen. Reklamationsfrist ved skjult beskadigelse eller manko
9.3 Reklamationsfristen er på 7 hverdage efter leveringsdato ved beskadigelse eller bortkomst (manko) på den leverede vare, der ikke var synligt på leveringstidspunktet.
Forsinkelse eller manglende levering
9.4 Reklamationsfristen er på 1 år efter afsendelsesdato ved forsinkelse eller manglende levering. Efter reklamationen har Distributøren en frist på 10 dage til efterlysning af den manglende eller forsinkede leverance.
Tilrådighedsstillelse af varen ved reklamation
9.5 Distributøren kan stille krav om at kunden skal stille den evt. beskadigede vare til rådighed til afhentning på leveringsadressen i den originale emballage.

Fotodokumentation
9.6 Distributøren kan anmode om fotodokumentation af beskadiget pakke og vare.

Fortabelse af retten til erstatning
9.7 Kunde og/eller modtager fortaber retten til erstatning hvis den beskadigede vare ikke kan stilles til rådighed jf. Pkt. 8.4, eller varen fragtes af andre end Distributøren forinden denne har besigtiget varen.

§ 10. Forældelse
Forældelse ved beskadigelse og manko
10.1 Fristen for anlæg af retssag mod Distributøren er 1 år fra leveringsdato, eller fra meddelelse om forgæves levering (se pkt. 2.7-2.8) ved beskadigelse eller manko på den leverede vare.
Forældelse ved andre forhold herunder forsinkelse eller manglende levering
9
10.2 Fristen for anlæg af retssag mod Distributøren er på 1 år fra den dag hvor tabet tidligst kunne konstateres for alle andre forhold end de i pkt. 10.1 nævnte, herunder forsinkelse eller manglende levering.

§ 11. Ansvarsbegrænsning
Distributørens ansvar under leveringen
11.1 Distributøren bærer ansvaret for forsendelsernes skade eller bortkomst fra modtagelse fra afsender til risikoens overgang ved levering, jf. Pkt. 2.2-2.6, eller Distributøren afbryder distributionen berettiget, jf. Pkt. 4.7.
Erstatning for gods
11.2 Distributøren erstatningsansvar for beskadigelse eller bortkomst er begrænset til børsværdi: kg x 8,33 x SDR, se evt. nationalbankens hjemmeside.

Eller afsenderens netto kostpris. Ekskl. Moms.
Værdiansættelse af pakker
11.3 Pakkens værdi opgøres på den i pkt. 11.4.1-11.4.2 beskrevne måde Værdiansættelse af nye varer
11.3.1 Værdien af nye varer opgøres som varens netto kostpris ekskl. Moms. Værdiansættelse af brugte varer
11.3.2 Værdien af brugte varer opgøres med anvendelse af den værdi der er lavest, af enten varens aktuelle omsætningsværdi eller børsværdi ekskl. Moms. Ansvar for tab der skyldes forkert eller mangelfuld emballering,
11.4 Distributøren er ikke ansvarlig for skade på eller bortkomst eller
forsinkelse af gods, der skyldes forkert eller mangelfuld emballering jf. Pkt. 3.1- 3.7.
Ansvar for tab der skyldes forsendelser der ikke omfattet af distributionsservicen 11.5 Distributøren er ikke ansvarlig for skade på, eller bortkomst eller
forsinkelse af gods, der skyldes forsendelse af varer ikke der omfattet af KF- Transports distributionsservice, jf. Pkt. 4.1-4.5.
Ansvar for tab der skyldes kunde eller modtagers forhold
11.6 KF-Transport ApS er aldrig ansvarlig for tab der sker som følge af kunde eller modtagers handlinger eller undladelser.
Ansvarsfraskrivelse for skade på temperaturfølsomme varer
11.7 Ved forsendelse af temperaturfølsomme varer, erstatter KF-Transport
ikke skade, undergang eller forringelse i kvalitet der sker som følge af ualmindelige temperaturudsving.
Ansvar for indirekte tab, driftstab, tabt fortjeneste m.v.
11.8 Der ydes ikke erstatning for indirekte tab, driftstab, tabt fortjeneste eller

andre tab.
Ansvar for force majeure m.v.
11.9 KF-Transport er ikke ansvarlig for tab der sker som følge af force majeure, herunder arbejdsstandsning, strejke, krig, naturkatastrofer o.l.
§ 12. Lovvalg og værneting
Lovvalg
12.1 Alle tvister om samarbejdsaftalen mellem KF-Transport og kunden, eller tvister om de Generelle Betingelser skal afgøres efter dansk ret.
Værneting for aftaler indgået med KF-Transport ApS
12.2 For alle tvister om aftaler indgået med KF-Transport ApS og disse generelle betingelser hvor aftalen er indgået med KF-Transport ApS skal retten i Glostrup være værneting i første instans